Duurzaamheidsinformatie

We informeren onze deelnemers over de keuzes die we maken voor ons duurzaam beleggingsbeleid. Naast de informatie over maatschappelijk verantwoord beleggingen op deze website voldoet het pensioenfonds aan regelgeving over duurzaamheidsinformatie. We leggen dit hieronder uit.

Wettelijk verplichte duurzaamheidsinformatie

De wettelijk verplichte duurzaamheidsinformatie uit de SFDR is te vinden in onderstaande rubrieken:

 • beleggingsdoelstelling – artikel 8
  Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Het Pensioenfonds ziet de pensioenregeling als Artikel 8: ‘een product dat ESG promoot’.

 

 • Belangrijkste ongunstige indicatoren (PAIs)
 • Het Pensioenfonds heeft besloten te rapporteren over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (zogenaamde Principle Adverse Impact indicatoren, PAI’s).

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product
Het Pensioenfonds heeft binnen de brede context van MVB keuzes gemaakt welke onderwerpen prioriteit krijgen. Er is besloten het thema klimaat specifieke aandacht te geven in de breedte van de beleggingen. Daarnaast belegt het Pensioenfonds in ondernemingen die praktijken van een goed bestuur volgen.

 • Beleggingsstrategie
  Het Pensioenfonds hanteert een langetermijnbeleggingsstrategie op basis van de doelstelling, de risicohouding en de beleggingsbeginselen. Deze beleggingsstrategie is vastgelegd in het strategische beleggingsbeleid.

Onderdeel van het strategische beleggingsbeleid is het MVB-beleid. In dit beleid zijn de instrumenten toegelicht die het Pensioenfonds tot zijn beschikking heeft om zijn MVB-strategie uit te voeren. De instrumenten zijn ESG-integratie, screening, uitsluiting, best-in-class, dialoog, uitoefening van stemrecht en impact beleggen.

 • Aandeel beleggingen
  Het Pensioenfonds herijkt periodiek (om de circa drie jaar) haar strategisch langetermijnbeleggingsbeleid met behulp van een zogenaamde ALM-studie. Hieruit volgt het gewenste rendements- en risicoprofiel van het Pensioenfonds, met inachtneming van duurzaamheidsrisico’s. Het strategisch beleggingsbeleid dient vervolgens als uitgangspunt bij de vaststelling van het jaarlijkse beleggingsbeleid.

Het Pensioenfonds wenst de beleggingsportefeuille aan te laten sluiten bij het MVB-beleid. De invulling en daarmee de integratie van de ecologische en sociale kenmerken zijn per beleggingscategorie bepaald.

 • Monitoring ecologische of sociale kenmerken
  Het Pensioenfonds ziet in de kwartaalrapportage van de fiduciair vermogensbeheerder en het MVB-jaarverslag toe op de vooruitgang en realisatie van de MVB-doelstellingen waaronder de ecologische en sociale kenmerken die het Pensioenfonds promoot.

 • Methodologieën
  Het Pensioenfonds maakt gebruik van veel ESG-data waar meerdere methodologieën aan ten grondslag liggen. De belangrijkste methodologieën hebben betrekking op de het meten van duurzaamheidsfactoren en het duurzaamheidsprofiel van landen en bedrijven. Het duurzaamheidsprofiel van bedrijven brengt het Pensioenfonds in kaart met ESG-ratings en indicatoren die inzicht geven in de duurzaamheidsprestaties van landen en bedrijven (bijv. de broeikasgasemissies). Daarnaast voert het Pensioenfonds via de fiduciair vermogensbeheerder gestructureerd de dialoog.

 • Databronnen en -verwerking
  Voor de beoordeling van de duurzaamheidsaspecten gebruikt het Pensioenfonds data van externe dataleveranciers. De data wordt door de fiduciair vermogensbeheerder verzameld in meerdere systemen.

 • Methodologische en databeperkingen
  Extern aangeleverde ESG-data zijn voortdurend in ontwikkeling en in zekere mate subjectief. Het Pensioenfonds is zich hier van bewust en hanteert mede om deze reden meerdere databronnen en -leveranciers voor het beleggingsbeleid. Op deze manier blijft de afhankelijkheid en invloed beheerst en controle van toepassing. Om de gegevenskwaliteit te waarborgen, heeft het Pensioenfonds via de fiduciair vermogensbeheerder regelmatig contact met de externe leveranciers en vindt periodiek een evaluatie plaats, onder andere in de vorm van een selectietraject. In dit traject heeft datakwaliteit een belangrijke plek.

 • Due diligence
  Voor de beheersing van duurzaamheidsrisico volgt het Pensioenfonds de volgende stappen 1) Risico-identificatie, 2) Risicobereidheid, 3) Risicobeoordeling, 4) Risicomitigatie en 5) Monitoring en Evaluatie.

 • Engagementbeleid
  Het Pensioenfonds gaat in gesprek met bedrijven waar (potentiële) negatieve impacts zijn geïdentificeerd. In de dialoog speelt ook de strategie, de financiële prestaties en risico’s en de kapitaalstructuur van de desbetreffende onderneming een rol. De engagementactiviteiten van het Pensioenfonds zijn uitbesteed aan de fiduciair vermogensmanager en de vermogensbeheerders.

 • Aangewezen referentiebenchmark
  Niet van toepassing.