Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De RvT ziet toe op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De taken en bevoegdheden van deze commissie zijn vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht.

De raad van toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen.

 

Samenstelling per 19 oktober 2023

Mevr. S. Acar
Dhr. P.W. de Geus
Mevr. C.A.P. Kuiper