Governance

Gedragscode

Het pensioenfonds wil de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds is aangesloten integer behartigen. Het fonds heeft daarom een gedragscode opgesteld. Hierin staan richtlijnen voor ethisch gedrag die de bestuursleden moeten naleven wanneer zij uit naam van het pensioenfonds handelen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Transparantiedocument

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen die sociale partners zijn overeengekomen. Het bestuur streeft naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid in de uitvoering. Het bestuur onderschrijft ook de normen in de Code Pensioenfondsen en leeft deze normen na (of legt uit waarom het fonds gedeeltelijk of geheel van een bepaalde norm afwijkt).
In het transparantiedocument staat hoe de organisatie (governance) van het fonds is ingericht.